Regulamin zakupów

REGULAMIN

korzystania ze sklepu sztachetki.com

obowiązujący od 01.02.2021 r.

Dział I

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

§ 1 Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

 1. Bartosz Szpak 

Bartosz Szpak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bartosz Szpak z siedzibą w Podsarnie 87, 34-721 Podsarnie, wpisany w CEIDG pod numerem NIP 7352867730.

 1. sztachetki.com

Sklep prowadzony przez Bartosza Szpak prowadzącego działalność gospodarcza pod firmą „Bartosz Szpak” NIP: 7352867730 w języku polskim, zorganizowany, jako sklep internetowy, utrzymywany przez przedsiębiorcę Bartosza Szpaka w domenie sztachetki.com, w ramach którego po spełnieniu warunków przewidzianych przez regulamin, użytkownicy otrzymują możliwość zawierania umów sprzedaży towarów na odległość z wykorzystaniem serwisu internetowego ww. Sklepu. W dalszej części regulaminu sztachetki.com nazywany będzie również „sklepem” lub “serwisem”.

 1. Użytkownik

Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta lub zamierza korzystać z serwisu. Podmiot, który spełnia warunki regulaminu, wyraził chęć korzystania z usług sklepu sztachetki.com, a w szczególności, który dokonał Rejestracji swojej osoby w systemie serwisu.

 1. Rejestracja

Użytkownik w wyniku poprawnego zarejestrowania, uzyskuje własne Konto oraz uprawniony jest za pomocą czynności technicznych do składania oświadczeń woli Sprzedającemu, o przyjęciu złożonej przez niego oferty sprzedaży w ramach serwisu sztachetki.com. Rejestracja jest potwierdzona przesłaniem wiadomości e-mail na adres wskazany podczas rejestracji, w której dołączony jest link przekierowujący bezpośrednio do osobistego konta.

 1. Konsument (Użytkownik będący konsumentem)

Konsument w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub składająca zamówienie w sklepie niezwiązane bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, a także osoba fizyczna składająca zamówienie w sklepie bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że ww. czynność nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. Sprzedawca, Oferent 

Bartosz Szpak 

 1. Kupujący, Oblat, Składający Zamówienie

Użytkownik który w oparciu o czynności techniczne serwisu sztachetki.com przyjął ofertę sprzedaży towaru lub złożył zamówienie wykonania określonej usługi.

 1. Konto

Osobisty panel administracyjno-informacyjny Kupującego utworzony w sklepie korzystającego z domeny sztachetki.com, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat działalności użytkownika w ramach serwisu sztachetki.com ,a w ustawieniach swojego konta istnieje możliwość przejrzenia swoich ostatnich zamówień, zarządzania adresami płatności i dostawy oraz zmiany hasła i szczegółów konta.

 1. Towar

Produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie i uwidocznione na stronie internetowej Sklepu.

 1. Oferta

Skierowana przez Bartosza Szpaka ,do wszystkich użytkowników serwisu sztachetki.com, oferta zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru, za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.

 1. Zamówienie

Zlecenie zakupu za cenę Towarów złożone za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej Sklepu przez Użytkownika zgodnie z niniejszym regulaminem. W zamówieniu po określeniu parametrów usługi przez Kupującego system sztachetki.com w sposób automatyczny zamieści dodatkowe informacje dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące ceny sprzedaży (wysokości wynagrodzenia) zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.

 1. Koszyk

Narzędzie systemowe ułatwiające Kupującemu dokonywanie zakupów w sklepiesztachetki.com, umożliwiające gromadzenie wybranych ofert lub złożonych zamówień w jednym miejscu oraz podgląd wartości zakupów. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru. Wybranie opcji „Dodaj do koszyka” nie stanowi przyjęcia oferty, ani potwierdzenia jej otrzymania i nie jest wiążące ani dla Kupującego ani dla Sprzedającego. Użytkownik może w każdej chwili usunąć z koszyka każdą wybraną ofertę. W koszyku kupujący ma możliwość zweryfikowania treści Zamówienia tj. informacja wskazująca użytkownikowi, jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty. Zamówienie w szczególności wskazuje Kupującemu, jakie są zasady i terminy płatności, zasady i koszty transportu towaru, oraz okresy realizacji zamówienia. Ponadto zamówienie może zawierać inne postanowienia. W zależności od rodzaju oferty, w Zamówieniu użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy płatności oraz ustalenia zasad i kosztów transportu.

 1. Przyjęcie oferty (do ustalenia jak to będzie wyglądać)

Podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu treści oferty (jej przyjęciu), rodzące skutki w postaci zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym (Oferentem) i Kupującym (Oblatem).

 1. Sprzedaż, Zawarcie umowy

Wynikająca z procedury przyjęcia oferty lub złożenia zamówienia przez Kupującego czynność prawna regulowana treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku, gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 1. Regulamin

Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu sztachetki.com, znajdujący się pod adresem internetowym sklepu https://sztachetki.com/regulamin/, z możliwością jego nieodpłatnego pobrania oraz przechowywania w formacie PDF.

 1. Administrator danych

Bartosz Szpak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bartosz Szpak z siedzibą w Podsarnie 87, 34-721 Podsarnie, wpisany w CEIDG pod numerem NIP 7352867730.

 1. Polityka prywatności 

Dokument „Polityka prywatności stosowany przez Bartosza Szpaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Bartosz Szpak z siedzibą w Podsarnie 87, 34-721 Podsarnie, wpisany w CEIDG pod numerem NIP 7352867730 pod adresem https://sztachetki.com/polityka-prywatnosci/.

§ 2 Informacje ogólne

 1. Przedmiotowy Regulamin określa zasady świadczenia usług polegających na możliwości korzystania przez Użytkowników z serwisu sztachetki.com, ponadto określa sposób i warunki zawierania w ramach serwisu sztachetki.com umów sprzedaży, wskazując, jakie czynności techniczne prowadzą do jej zawarcia. Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) oraz w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”), a także obowiązujące w zakresie ochrony danych osobowych przepisy polskiego prawa.
 1. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnieniu dostępu do internetowego sklepu zorganizowanego w domenie sztachetki.com, jest Bartosz Szpak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bartosz Szpak z siedzibą w Podsarnie 87, 34-721 Podsarnie, wpisany w CEIDG pod numerem NIP 7352867730
 1. Administratorem danych osobowych jest Bartosz Szpak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bartosz Szpak z siedzibą w Podsarnie 87, 34-721 Podsarnie, wpisany w CEIDG pod numerem NIP 7352867730.
 1. Każde zamówienie, które ma być realizowane przez Bartosza Szpaka z wybraną opcją transportu realizowaną przez Pocztę Polską jest równoznaczne z jednorazowym pełnomocnictwem dla Bartosza Szpaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Bartosz Szpak z siedzibą w Podsarnie 87, 34-721 Podsarnie, wpisany w CEIDG pod numerem NIP 7352867730 do zlecenia usługi pocztowej Poczcie Polskiej w imieniu użytkownika składającego zamówienie.

Dział II

[ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU]

§ 3 Użytkownik

1. Użytkownikiem sklepu sztachetki.com w charakterze Kupującego mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.Użytkownikiem korzystającym z serwisu sztachetki.com w charakterze Sprzedającego jest wyłącznie Bartosz Szpak.

3.Użytkownicy zobowiązani są przestrzegać treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązani są niezwłocznie zawiadomić Bartosza Szpaka o każdym naruszeniu Regulaminu przez innych użytkowników.

§ 4 Ochrona danych osobowych

 1. Dokonując rejestracji w Sklepie, Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.Użytkownik, o którym mowa w § 3 ust. 1, chcąc skorzystać w pełni z usług serwisu powinien uprzednio dokonać Rejestracji. W wyniku pomyślnej Rejestracji dla Użytkownika zakładane jest Konto. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu.
 1. Minimalne dane, jakie należy wskazać w celu dokonania Rejestracji oraz założenia Konta to podanie przez Użytkownika: posiadanego, istniejącego adresu poczty elektronicznej e-mail oraz wybranie własnego, unikalnego hasła za pomocą, których Użytkownik będzie logował się do Konta. W wyniku poprawnego wprowadzenia ww. danych rejestracyjnych do formularza oraz wybraniu opcji „zapisz”, system serwisu (automatycznie) wysyła na podany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres e-mail, wiadomość, która zawiera dane o sposobie aktywacji konta.
 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników Sklepu są przetwarzane przez Bartosz Szpak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bartosz Szpak z siedzibą w Podsarnie 87, 34-721 Podsarnie, wpisany w CEIDG pod numerem NIP 7352867730, który to jest administratorem danych osobowych.Powierzone dane osobowe, będą wykorzystywane wyłącznie w celu: 
 1. realizacji umowy,

b) w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody, w celu przesyłania mu informacji handlowych (newslettera), tj. między innymi w celu informowania o nowych Towarach, usługach, promocjach i innych wydarzeniach oferowanych przez Sprzedawcę. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

 1. Dane osobowe Użytkowników oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem firm pośredniczących w transakcjach płatniczych, dostawców oraz podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług wysyłki SMS lub MMS, dla których dane te są niezbędne do realizacji Zamówienia, tj. rozliczenia płatności, dostarczenia przesyłki, czy poinformowania Użytkownika o etapie realizacji Zamówienia.
 1. Każdy Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzanych danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych oraz dostępu do swoich danych celem ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Każdemu Użytkownikowi po zarejestrowaniu się przysługuje wgląd do swoich danych oraz możliwość ich zmiany. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 1. Użytkownikowi przysługuje:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności.

Dział III

[ZASADY ZAWIERANIA UMÓW W RAMACH SKLEPU sztachetki.com]

§ 5 Opisy i zdjęcia towarów

1. Wszelkie informacje dotyczące Towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.sztachetki.com, kierowane przez Sprzedawcę do odbiorców i potencjalnych Użytkowników nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert. Użytkownik dokonując wypełniania Zamówienia za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru.

2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie Towarów, były najbardziej jak to możliwe, zgodne z rzeczywistością. W przypadku zmiany niektórych parametrów technicznych przez producenta lub zmiany ceny Towaru, pracownik obsługi jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Użytkownika i umożliwienia wycofania Zamówienia.

§ 6 Oferta sprzedaży

 1. Oferta sprzedaży towarów jest to skierowana przez sztachetki.com do wszystkich użytkowników serwisu wola zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego.
 1. Ponadto oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad i terminów płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia liczony jest bez sobót, niedziel i świąt ustawowych.
 1. Kupujący przed przyjęciem oferty powinien zwrócić szczególną uwagę na ustalone przez Sprzedawcę zasady płatności /przelew lub za pobraniem/ oraz zasady kto ponosi koszty transportu oraz termin realizacji zamówienia.

§ 7 Ceny

1. Wszystkie Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują Kosztów dostawy. Sprzedawca bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia dostarcza Użytkownikowi informację o łącznej wartości Zamówienia obejmującej Cenę powiększoną o Koszty dostawy Towaru.  

2. Wszystkie Ceny Towarów podawane w Sklepie wiążące są wyłącznie przy złożeniu Zamówienia przez Sklep i obowiązują w chwili złożenia Zamówienia.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towarów, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Skorzystanie z tego uprawnienia nie ma skutku względem zawartych umów przed dokonaniem tych zmian.

§ 8 Zamówienie

 1. Użytkownik chcąc przyjąć określoną ofertę, w celu zapoznania się z szczegółami transakcji powinien wybrać opcję „Dodaj do Koszyka” w wyniku, czego system serwisu w sposób automatyczny wygeneruje zamówienie. Celem zobaczenia treści wygenerowanego zamówienia należy wybrać opcję „Zobacz Koszyk” lub „Przejdź do Kasy”.
 1. Zamówienie jest to informacja wskazująca Użytkownikowi, jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty.
 1. Na etapie zamówienia w zależności od rodzaju oferty, Użytkownik będzie miał możliwość wyboru sposobu płatności oraz uzyska informacje na temat kosztów transportu lub zasad ich ponoszenia.
 1. Sklep przyjmuje Zamówienia poprzez stronę www.sztachetki.com. Zamówienia realizowane będą w kolejności ich składania.
 1. Warunkiem złożenia ważnego Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia na stronie www.sztachetki.com. Podczas składania Zamówienia wymagane jest uzupełnienie: 

a) nazwy, koloru, rozmiaru i ilości Towaru,

b) imienia i nazwiska Użytkownika bądź odbiorcy,

c) dokładnego adresu dostawy,

d) numeru telefonu kontaktowego,

e) adresu e-mail Użytkownika.

 1. Otrzymanie złożonego Zamówienia jest potwierdzane przez Sprzedawcę drogą e-mailową, na wskazany przez Użytkownika adres mailowy.
 1. W dalszej kolejności, w następstwie złożonego przez Użytkownika Zamówienia, Sprzedawca udziela Użytkownikowi informacji o potwierdzeniu przyjęcia płatności i przyjęciu Zamówienia do realizacji, co jest jednoznaczne z zawarciem w trybie ofertowym Umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.
 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 1. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania Zamówienia, zamówione Towary są dostępne w magazynach Sprzedawcy. W razie niemożności zrealizowania Zamówienia, z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, nie będzie ono zrealizowane, o czym Użytkownika zostanie poinformowany, co jest jednoznaczne z brakiem zawarcia Umowy sprzedaży w trybie ofertowym.
 1. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży. Do każdego zamówionego Towaru dołączany jest paragon. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu Zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych w formie pliku pdf oraz ich wysyłanie na podany przez Użytkownika w formularzu Zamówienia adres e-mail. W przypadku zmiany przez Użytkownika adresu e-mail Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy o tej zmianie.
 1. Od chwili złożenia Zamówienia do chwili wystawienia paragonu/faktury, Użytkownik ma prawo anulowania Zamówienia lub zmiany danych koniecznych do wystawienia faktury. Anulowanie lub zmianę Zamówienia należy zgłosić e-mailem lub telefonicznie. Od chwili wysłania Towaru Użytkownik nie może anulować lub zmienić Zamówienia.
 1. Przyjęcie do realizacji Zamówienia rozpoczyna się: 

a) w przypadku Zamówień płatnych przelewem – w chwili wpływu należności na konto bankowe Sprzedawcy.

b) w przypadku Zamówień płatnych za pomocą karty kredytowej – w chwili autoryzacji transakcji przez odpowiednie centrum autoryzacyjne.

 1. Wszelkie płatności między Sprzedawcą, a Użytkownikiem następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy zwrot płatności ma nastąpić na rachunek prowadzony w walucie obcej, zostanie on zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych. Koszty ewentualnego przewalutowania (wynikającego ze zmiany kursu walutowego) i ewentualnych opłat z tym związanych ponosi wyłącznie Użytkownik.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. nr 827.), Użytkownikowi, który jest konsumentem i zawarł umowę na odległość, w stosunku do umów w wyniku, których zobowiązanie konsumenta przekracza kwotę pięćdziesięciu złotych, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 2. Postanowienia art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. nr 827.) zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta stosuję się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. Zwracany Towar powinien posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie producenta, powinien być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania. Do zwracanego Towaru powinien być dołączony dowód jego zakupu oraz wszelkie inne przedmioty/dokumenty otrzymane przez Użytkownika w związku z zakupem Towaru. Brak spełnienia ww. warunków nie uzależnia jednak możliwości dokonania zwrotu Towaru.
 1. Zwracany Towar powinien być dostarczony Sprzedawcy na adres:

a) Podsarnie 87, 34-721 Podsarnie

b) z którego zrealizowane zostało zamówienie przez Sprzedawcę,

c) wskazany w korespondencji mailowej od Sprzedawcy do zgłoszenia Użytkownika

oraz powinno być do niego załączone oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej sklepu Brak spełnienia ww. warunków nie uzależnia jednak możliwości dokonania zwrotu Towaru.

 1. Zwrot Towaru nie może zostać dokonany w formie przesyłki za pobraniem.
 1. Użytkownik powinien zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 1. Zapłacona przez Użytkownika należność zostanie zwrócona Użytkownikowi po otrzymaniu zwracanego Towaru i potwierdzeniu przez Sprzedawcę zasadności dokonania zwrotu. Zwrot uiszczonych należności dokonany będzie na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy sprzedaży numer rachunku bankowego. W przypadku płatności uiszczonej za pośrednictwem firmy pośredniczącej w transakcji płatniczej dotyczącej Umowy sprzedaży (np. Przelewy24), Sprzedawca może również dokonać zwrotu uiszczonych należności za pośrednictwem firmy pośredniczącej w transakcji płatniczej dotyczącej Umowy sprzedaży (np. Przelewy24).
 1. W sytuacji, gdy Użytkownik zdecyduje się na zwrot Towaru w myśl niniejszego tytułu Umowę sprzedaży uważa się za nie byłą i w sytuacji, gdy do sprzedaży wystawiona została faktura VAT, Użytkownikowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu, która zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu Zamówienia. Za chwilę otrzymania faktury korygującej przez Użytkownika uznaje się chwilę doręczenia do Sprzedawcy potwierdzenia dostarczenia Użytkownikowi wiadomości e-mail z fakturą korygującą na adres e-mail Użytkownika, przesyłanego przez program pocztowy Sprzedawcy.
 1. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w par 9 nie przysługuje Kupującemu w przypadkach, o których mowa w art. 38 ww. ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności w przypadku:
 1. Umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni daną usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci on prawo odstąpienia od umowy.
 1. Umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprzefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego (np. zakupu towaru o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu) lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Kupującego.

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;

 1. W przypadku zwrotu lub reklamacji Towaru z Zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Użytkownika zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis. W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sprzedawca zwróci Użytkownikowi Cenę zwróconych lub zareklamowanych Towarów, pomniejszoną o wartość gratisu – zgodnie z jego wartością.

§ 10 Reklamacja

 1. Do reklamacji Towarów zakupionych w Sklepie, zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 1. Jeżeli zakupiony wysyłkowo Towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedawca. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sprzedawcę, który stwierdzi czy usterka wynikła z wady tkwiącej uprzednio w Towarze.
 1. W sytuacji zakupu Towaru przez konsumenta lub osobę zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. zastosowanie będzie mieć ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) nakładająca odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi, tj. z tytułu wad rzeczy sprzedanej. W myśl ww. ustawy, Sprzedawca nie odpowiada z tytułu rękojmi, gdy Użytkownik o wadzie Towaru wiedział w chwili zawarcia Umowy sprzedaży. Użytkownik ma możliwość domagania się obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest istotna, może również żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. W takim przypadku Sprzedawca rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 30dni od dnia jej wpłynięcia. Zwrot ewentualnych należności wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi dokonany będzie na wskazany przez Użytkownika w formularzu reklamacyjnym numer rachunku bankowego, bądź na rachunek bankowy służący do wykonania przez Użytkownika Umowy sprzedaży. W przypadku płatności uiszczonej za pośrednictwem firmy pośredniczącej w transakcji płatniczej dotyczącej Umowy sprzedaży (np. Przelewy24), Sprzedawca może również dokonać zwrotu uiszczonych należności za pośrednictwem firmy pośredniczącej w transakcji płatniczej dotyczącej Umowy sprzedaży (np. Przelewy24).
 1. Zgłoszenie reklamacji, rozpocząć należy nawiązaniem kontaktu z obsługą Sprzedawcy pod adresem e-mail: zamowienia@sztachetki.com, lub nr telefonu 734466270 i podaniem przyczyny reklamacji. Następnie po ustaleniu z konsultantem sposobu wysyłki – odesłanie na adres, z którego nadany został Towar wraz z informacją identyfikującą zakup i opisem stwierdzonych wad lub niezgodności z Umową sprzedaży. 
 1. Przesłany w ramach reklamacji Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające jego bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu. Do przesłanego Towaru powinien być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną informacją, od kiedy dana usterka występuje. Powyższe umożliwi szybszą realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania (z tytułu rękojmi lub gwarancji). Do reklamowanego Towaru należy dołączyć oryginał bądź kserokopię gwarancji, jeżeli została wydana oraz dokument zakupu.
 1. Pisemna reklamacja powinna być zgłoszona na adres mailowy: zamowienia@sztachetki.com
 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni licząc od dnia wpływu pisemnej reklamacji.
 1. Jeżeli dostarczony w ramach reklamacji Towar okaże się pozbawiony wad, koszty jego przesyłki oraz uzasadnione koszty diagnostyki poniesie Użytkownik.

Dział IV

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

§ 11 Rozwiązanie umowy oraz usunięcie Konta Użytkownika

 1. Użytkownik posiadający konto w serwisie może je w każdym czasie usunąć poprzez wypełnienie dostępnego na stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła. W konsekwencji powyższego umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, a Konto Użytkownika zostaje usunięte.
 1. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z uprawnienia określonego w ust. 1, Administrator potwierdzi usunięcie konta drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresu e-mail).
 1. Administrator jest uprawniony do dalszego przechowywania danych osobowych Użytkownika w niezbędnym zakresie, jeżeli dysponuje w tym celu uzasadnionymi podstawami, w szczególności dla ochrony interesów, praw i wolności, a także ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Użytkownika lub osób trzecich. Z ważnych przyczyn oraz w przypadku gdy Użytkownik nie korzysta z Konta przez okres 3 lat, Administrator jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika. O zamiarze usunięcia Konta Administrator informuje Użytkownika drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-maila), zakreślając Użytkownikowi odpowiedni termin na ewentualny sprzeciw. Informacja powyższa stanowi jednocześnie wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Brak odpowiedzi na informację, o której mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 7 dni będzie równoznaczna z brakiem sprzeciwu w tym zakresie, w konsekwencji czego dojdzie do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (za wypowiedzeniem Administratora) oraz usunięcia Konta Użytkownika.
 1. Regulamin znajduje się pod adresem internetowym  https://sztachetki.com/regulamin, z możliwością jego pobrania oraz przechowywania w formacie PDF.
 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie https://sztachetki.com/
 1. Sztachetki.com zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i bez konieczności podawania przyczyny, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Użytkownik ma prawo do złożenia sprzeciwu wobec zmiany regulaminu, co równoznaczne będzie z rozwiązaniem umowy zawartej drogą elektroniczną oraz usunięciem Konta Użytkownika. Ewentualne zmiany Regulaminu nie wpływają na zamówienia złożone przed wprowadzeniem tych zmian.
 1. Sztachetki.com zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem bez podania przyczyny. Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, również bez podania przyczyny, w trybie określonym w Regulaminie.
 1. W przypadku złożenia przez sztachetki.com oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jak również przez Użytkownika lub też w przypadku, o którym mowa w ust. 3 powoduje natychmiastowe rozwiązanie umowy oraz uprawnia sztachetki.com do niezwłocznego usunięcia Konta iProfilu Użytkownika. Usunięcie Konta skutkuje utratą dostępu Użytkownika do historii zamówień, rabatów i promocji z poziomu Konta Użytkownika. Użytkownik może uzyskać dostęp do historii zamówień, przez okres, w którym Administrator jest uprawniony do przechowywania tych danych, kontaktując się bezpośrednio z Bartoszem Szpakiem.
 1. Sztachetki.com oświadcza, iż zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do funkcjonalności Serwisu w tym wprowadzenia nowych jego funkcjonalności.

Regulamin do pobrania w formacie PDF – pobierz

Twój koszyk